ตลาดทุนดิจิทัลในยุค New Normal #Account aggregation

07 มกราคม 2564
อ่าน 4 นาที


หลายท่านกำลังทบทวนการลงทุนที่ผ่านมาในรอบปีเพื่อวางแผนการลงทุนเพื่อลดภาษี หรือปรับสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของตนเองให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดหรือเป้าหมายการลงทุนที่อาจปรับเปลี่ยนไปตามช่วงอายุผู้ลงทุน ซึ่งท่านต้องเข้าไปดูข้อมูลการลงทุนของตนในระบบออนไลน์หรือตรวจดูจากเอกสารที่ได้รับจากผู้ให้บริการทีละราย (กรณีใช้บริการหลายราย) จึงจะสามารถนำมารวมคำนวณเพื่อให้เห็นพอร์ตการลงทุนของตนเองในภาพรวมได้ ซึ่งไม่ค่อยสะดวกและต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียว


ในบทความตอนนี้ ขอเล่าถึงแนวคิดเกี่ยวกับการทำ Account aggregation ซึ่งเป็นระบบช่วยรวบรวมข้อมูลของผู้ลงทุนที่มีบัญชีลงทุนอยู่กับผู้ให้บริการทุกราย แล้วประมวลผลเพื่อนำมาแสดงให้แก่ผู้ลงทุนรับทราบ โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเข้าดูในระบบหรือตรวจเอกสารของผู้ให้บริการแต่ละรายอีกต่อไป ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบส่งข้อมูลมาที่อีเมลส่วนตัวหรือส่งไปยังผู้ให้บริการของตน เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม (โดยได้รับความยินยอมจากผู้ลงทุน) และวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม

การช่วยทำ Account aggregation นี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้บริการอยู่บนระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลาง (digital infrastructure) ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการตลาดทุนไทยทั้งหมดจากต้นทางจนถึงปลายทาง (End-to-end process) ดังที่ผู้เขียนได้เคยเล่าให้ฟังในบทความครั้งก่อน* ตั้งแต่การช่วยให้เปิดบัญชีลงทุนได้สะดวกรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ด้วยการใช้งาน Single form และการทำความรู้จักลูกค้าแบบ anywhere anytime ผ่านระบบ e-KYC มาจนถึงหลังจากได้มีการลงทุนแล้ว ผู้ลงทุนก็สามารถดูพอร์ตการลงทุนรวมทั้งหมดของตนเองได้แบบออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างพัฒนาและจะเริ่มทดสอบใช้งานจริงบางส่วนแบบวงจำกัดในช่วงปี 2564 เป็นต้นไปสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการจะดูพอร์ตการลงทุนรวมของตนเองก็มีความสะดวกและไม่ยุ่งยาก เพียงแจ้งความประสงค์ผ่านระบบของผู้ให้บริการที่ท่านใช้งานอยู่ได้ทั้งบนเว็บไซต์ หรือ Mobile application ซึ่งคำขอนี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการที่ผู้ลงทุนมีบัญชีทั้งหมดผ่านโครงข่ายของระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลาง (digital infrastructure) ซึ่งเชื่อมโยงผู้ให้บริการทุกรายไว้บนโครงข่ายเดียวกัน ซึ่งหากผู้ให้บริการรายใดที่มีข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้ส่งคำขอไว้ ระบบก็จะทำการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการรายนั้นและจัดส่งให้ผู้ลงทุนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว 

การพัฒนา Account aggregation เป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวก ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดทุนไทยที่เดิมข้อมูลผู้ลงทุนจะกระจัดกระจายไปตามฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปในอนาคตจะเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดบูรณภาพในการทำงานและให้บริการผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับในแง่ของท่านผู้อ่านที่เป็นผู้ลงทุน เมื่อสามารถดูข้อมูลภาพรวมการลงทุนของตนเองได้อย่างสม่ำเสมอแล้ว ก็อย่าลืมนำไปกำหนดแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนได้ตามที่ท่านคาดหวัง
________________________

เนื้อหาจากบทความ ก.ล.ต. เรื่อง "ตลาดทุนดิจิทัลในยุค New Normal (ตอนจบ)" โดย นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ https://www.sec.or.th/TH/Template3/Articles/2563/251263.pdf

*อ่านเพิ่มเติม...