#บทความ 4 เรื่องชวนรู้กับ "ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล"

21 กันยายน 2565
อ่าน 4 นาทีก.ล.ต. ขอแนะนำให้รู้จักธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” 
ทำหน้าที่อะไร ให้บริการแก่ใครบ้าง และช่วยผู้ลงทุนอย่างไร​?

ปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ 15 ล้านบาท เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน ต้องนำไปฝากกับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมักใช้บริการจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ จึงมีการสนับสนุนให้เกิดผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ

“ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ หลังจากที่มีประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กำหนดให้ธุรกิจประเภท “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 
 ...“ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” ทำหน้าที่อะไร

 1. รับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล 
 2. บริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส (Cryptographic Key) หรือสิ่งที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อใช้อนุมัติการโอนหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

โดยการทำเป็นทางค้าปกติ ได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทน ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนให้บริการ

หรือหากทำอยู่ก่อน ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 

 ...
“ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” ต้องเป็นใคร

 • บริษัทหลักทรัพย์
 • ธนาคารพาณิชย์ (ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด) 
 • สถาบันการเงินอื่น
 • ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
 • บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
            **แต่ต้องมิใช่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น**

“ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” ต้องมีอะไร​
 • มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ
 • มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความพร้อม และได้รับการยอมรับในการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
 • มีมาตรการควบคุมการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องทำโดยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เป็นต้น

 ...
“ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” ให้บริการแก่ใคร

 • ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า
 • ลูกค้าทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล


“ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” กับหน้าที่ ที่ผู้ลงทุนควรรู้

 • ถูกกำกับดูแลในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • มีเกณฑ์การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าให้เหมาะสม มีมาตรฐาน เช่น จัดทำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน รักษาทรัพย์สินในระบบที่ปลอดภัย เป็นต้น
 • รับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลให้ลูกค้าเท่านั้น ห้ามนำไปลงทุนหรือหาผลตอบแทน