เตรียมยกระดับการจัดการข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน

09 กุมภาพันธ์ 2564
อ่าน 2 นาที
​ก.ล.ต. ยกระดับการดำเนินการกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนให้มีประสิทธิภาพและลดภาระผู้ประกอบธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ​ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมทั้งปรับรูปแบบการรายงานข้อมูลร้องเรียนต่อ ก.ล.ต. จากการจัดส่งแบบกระดาษเป็นการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงยกระดับการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภายใต้หลักเกณฑ์ปัจจุบัน การรายงานข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจรายงานต่อ ก.ล.ต. นั้น มีรูปแบบและการจัดหมวดหมู่ข้อร้องเรียนที่หลากหลายและแตกต่างกันโดยจัดส่งในรูปแบบกระดาษและต้องรายงานทั้งที่เป็นรายไตรมาสและรายกรณีเมื่อได้รับแจ้งข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนจาก ก.ล.ต. อันเป็นภาระและต้นทุนแก่ภาคธุรกิจ และยังต้องใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว  

ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลข้อร้องเรียนตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ โดยให้จัดส่งข้อมูลต่อ ก.ล.ต. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกกรณีเป็นรายไตรมาส ซึ่งจะช่วยลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ โดยคาดว่าจะทำให้ลดกระดาษได้ประมาณ 9,000 แผ่นต่อปี และลดต้นทุนในการจัดทำและการจัดส่งเอกสารได้ประมาณ 420,000 บาทต่อปี 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบงานไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และจัดให้มีมาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนในลักษณะเดิมขึ้นอีก ขณะที่ ก.ล.ต. จะมีข้อมูลที่ครบถ้วนและอยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้สำหรับติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนการกำกับดูแลและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเช่นกัน

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Regulatory Guillotine*  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ในขณะเดียวกันจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้ประกอบธุรกิจและการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
__________________________

หมายเหตุ : *Regulatory Guillotine คือ การทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โปร่งใส ใช้ต้นทุนต่ำ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง