เกี่ยวกับ ก.ล.ต.

26 กันยายน 2562
อ่าน 6 นาที

นึกถึงตลาดทุน นึกถึง ก.ล.ต.

เพราะพันธกิจสำคัญ 3 ประการ ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นั่นก็คือ กำกับดูแลให้ตลาดทุนมีมาตรฐาน พัฒนาตลาดทุนให้ก้าวหน้า ส่งเสริมให้ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือและยั่งยืน


ก.ล.ต. ทำหน้าที่อะไร

ก.ล.ต.ทำหน้าที่คุ้มครองผู้ลงทุน ดูแลความเรียบร้อยในตลาดทุน โดยมีงานหลัก คือ

1. อนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ รวมทั้งกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal)

2. ให้ใบอนุญาต และกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สินทรัพย์ดิจิทัล เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

3. กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และตลาดรอง ดูแลระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ติดตามการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย เช่น การสร้างราคา การใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์จะเป็นด่านแรกในการติดตามและตรวจสอบเบื้องต้น

ก.ล.ต. ดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างไร

เมื่อพบว่ามีผู้กระทำความผิดและภายหลังจากพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดแล้ว หากพบว่ามีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อได้ว่าผู้อยู่ใต้การกำกับดูแลกระทำผิดจริง ก.ล.ต. มีช่องทางบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้

 การดำเนินการทางปกครอง โดยออกคำสั่งลงโทษทางปกครอง ในกรณีผู้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีโทษทางปกครอง  เช่น พัก/เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ ปรับทางปกครอง เพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น ซึ่งผู้ถูกลงโทษทางปกครองมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งได้
 การดำเนินคดีอาญา โดยแจ้งการกระทำความผิดที่พบต่อพนักงานสอบสวน (กล่าวโทษ) 

เพื่อให้สืบสวนสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป  ทั้งนี้ สำหรับความผิดที่ไม่รุนแรงมากนัก กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่ รมต.คลัง แต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้  

  การดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง เป็นทางเลือกในการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเติมจากการดำเนินคดีอาญาสำหรับความผิดเกี่ยวกับกระทำการอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เช่น การซื้อขายหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายใน และการปั่นหุ้น) แสดงข้อมูลเท็จ กรรมการหรือผู้บริหารไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งจะกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่ผู้กระทำความผิด หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมปฏิบัติตาม ก.ล.ต. จะฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่ผู้กระทำความผิดนั้น โดยศาลแพ่งจะใช้วิธีการในการพิจารณาคดีแพ่งในการพิจารณาและพิพากษา

กฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.
1. กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
2. กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
3. กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
4. กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
5. กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
6. กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ​

การลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. 
มีทั้ง “หลักทรัพย์" เช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า" ที่อ้างอิงสินค้าบางประเภท เช่น หลักทรัพย์ ราคาทองคำ รวมทั้ง “สินทรัพย์ดิจิทัล" เช่น สกุลเงินดิจิทัล โทเคนดิจิทัล ​

...ยกเว้น การลงทุนที่ไม่ได้กำกับดูแล เช่น

การลงทุนตรงในทองคำ
X การลงทุนตรงในอสังหาริมทรัพย์​


และมี 3 เรื่องที่ทำไม่ได้

X เรียกร้องเงินคืนให้ผู้ลงทุน
X ทำให้ความเสี่ยงจากการลงทุนหมดไป
X ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ก.ล.ต.

ผู้ลงทุน​
คุ้มครอง ให้ความรู้ และดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ตลาดหลั​​กทรัพย์และตลาดรอง
กำกับดูแลการซื้อขาย การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์/
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน/ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ใบอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัทจดทะเบียน
อนุญาตให้เสนอซื้อขายหลักทรัพย์ กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล
การทำคำเสนอซื้อกิจการ (
takeover) การทำรายการที่เกี่ยวโยง
การได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ให้ความเห็นชอบและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ผู้สอบบัญชี
ที่ปรึกษาทางการเงิน​


 

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง