ผู้ถือหน่วยลงทุน

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​​​​​​

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. สิทธิก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกองทุนรวมและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งรับทราบคำเตือนในการลงทุนด้วย ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนบนเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน


2. สิทธิเมื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ได้แก่ สิทธิในการรับข้อมูลการแก้ไขรายละเอียดที่ระบุในหนังสือชี้ชวน และสิทธิในการรับทราบผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายเดือน ได้แก่ กองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม รวมถึงสิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำธุรกรรมของ บลจ. ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุน สิทธิในการรับรายงานกองทุนรวมครึ่งปี และรายงานประจำปี ซึ่งจะชี้แจงว่ากองทุนรวมนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ใดบ้าง สิทธิในการได้รับทราบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สิทธิในการลงมติเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม สิทธิในการได้รับเงินปันผล หากกองทุนรวมนั้นมีนโยบายจ่ายเงินปันผล


3. สิทธิในการร้องเรียนและฟ้องร้อง หากเกิดปัญหาสามารถร้องเรียนได้กับหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน บลจ. ที่จะคอยตรวจสอบและดูแลให้การดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ใน บลจ. เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นด่านแรกในการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ถือหน่วยลงทุน​