การลงทุนอย่างยั่งยืน

23 กันยายน 2564
อ่าน 3 นาที

​​​​​​​

​​
​​​​

One Report คืออะไร?

ในปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน นำส่งข้อมูลรายงานทางการเงินในรูปแบบของรายงาน 56-1 One Report แทนการจัดส่งรายงาน 2 ฉบับ แบบเดิม ซึ่งได้แก่ 56-1 และแบบรายงาน 56-2 อำนวยความสะดวกและลดภาระการจัดทำรายงานให้แก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนได้อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภายใต้รายงานเพียงฉบับเดียว ที่เรียกว่า One Report อ่านต่อ..​

​​

 
การลงทุนอย่างยั่งยืนคืออะไร? 

การลงทุนอย่างยั่งยืน คือ การลงทุนที่คำนึงถึงการเติบโตของผลกำไรควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมภิบาล หรือ Environment, Social, Governance - ESG  ซึ่งเป็นแนวการลงทุนที่กำลังเติบโตขึ้นมาในยุคที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคม ปัญหาด้านสวัสดิการและธรรมภิบาล อ่านต่อ..​

 


​​ESG products 
ช่วงที่ผ่านมากระแส “แคร์โลก" เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมเป็นเทรนด์ที่มาแรง ไม่ใช่เพียงแต่ผู้บริโภคเท่านั้นที่หันมาลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก สนับสนุนสินค้ารักษ์โลก รวมทั้งสนใจในการพัฒนาด้านสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน หรือต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ผู้ประกอบธุรกิจเองก็หันมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน เพราะมีผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ และอาจเป็นโอกาสที่จะสร้างการจดจำและเพิ่มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอนาคตได้อีกด้วย อ่านต่อ..​​
​​

​​


​​​
SRI Fund​

SRI Fund (Sustainable and Responsible Investing Fund) หรือ “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน” เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะพิเศษก็คือ มีนโยบายลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืน หรือ ESG : Environmental, Social และ Governance เป็นหลัก อ่านต่อ...

​​อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง