มุมคณะกรรมการกองทุน

04 ตุลาคม 2562
อ่าน  5นาที

​​​​​​คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนของกองทุนในการบริหารกองทุนและดูแลเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการกองทุนแบ่งออกเป็น​​​ 
 

คณะกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง 
มาจากการแต่งตั้งของนายจ้าง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนก็ได้


คณะกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง
มาจากการเลือกตั้งของลูกจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ แต่ตามหลักแล้วคณะกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง ก็ควรจะเป็นสมาชิกอยู่ในกองทุนเอง เพราะคงไม่มีใครเข้าใจสมาชิกได้ดีเท่ากับสมาชิกด้วยกันเอง

นการบริหารกองทุน คณะกรรมการควรยึดถือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนทำหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการกองทุน เช่น การกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของสมาชิก และการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน
 

​การเลือกบริษัทจัดการ
การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เติบโต จึงทำให้การคัดเลือกบริษัทจัดการเพื่อให้เข้ามาบริหารเงินกองทุนเป็นหน้าที่สำคัญที่คณะกรรมการกองทุนจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ โดยคัดเลือกบริษัทจัดการที่มีระบบงานรองรับการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และควรกำหนดหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดเลือกบริษัทจัดการ
 
หน้าที่ารทำสัญญาว่าจ้างบริษัท
​​​

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง