เงินที่ต้องมีในวัยเกษียณ

เครื่องมือคำนวณเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังเกษียณ
ให้คุณวางแผนการออมเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขและพึ่งตนเองได้
ปัจจุบันคุณอายุ *
อายุที่ต้องการเกษียณ *
ปี
คาดว่าจะมีอายุถึง *
ปี
เงินสะสมเพื่อเกษียณอายุ
ที่มีในปัจจุบัน *
บาท
คาดการณ์อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนก่อนเกษียณ *
% ต่อปี
เงินลงทุนเพื่อเกษียณต่อเดือน *
บาท/เดือน
บาท/
เดือน
เงินที่คุณต้องการใช้หลังเกษียณ
ต่อเดือน (ยังไม่คิดเงินเฟ้อ) *
บาท/เดือน
บาท/
เดือน
อัตราเงินเฟ้อ *
%
คาดการณ์อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนหลังเกษียณ *
% ต่อปี
อายุที่ต้องการเกษียณ
ปี
จำนวนเงินก้อนที่คุณต้องมี ณ วันเกษียณ
บาท
อายุที่คาดว่าจะอยู่ถึง
ปี
เงินที่คุณจะมี ณ วันเกษียณ
บาท
คุณมีเงินใช้ถึงอายุ
ปี
เงินออมต่อเดือนเพื่อให้มีเงินพอใช้ตลอดชีวิต
บาท
ข้อแนะนำเพื่อให้มีเงินใช้พอในช่วงหลังเกษียณ
1. เลื่อนอายุที่ต้องการเกษียณออกไป
2. ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หลังเกษียณเพื่อลดค่าใช้จ่าย
3. ออมเงินเพิ่มมากขึ้น หรือหารายได้เสริมเพิ่อเพิ่มการออม
4. เลือกลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนเกษียณ