กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) เป็นกองทุนที่มีนโยบายให้คุณเลือกลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ มีตั้งแต่เสี่ยงน้อยไปจนถึงเสี่ยงมากเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป แต่จุดพิเศษของกองทุนนี้คือ คุณสามารถนำเงินที่ซื้อหน่วยลงทุน RMF ไปลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา ​​​​​​

RMF ถูกออกแบบมาเพื่อจูงใจให้คุณออมเงิน/ลงทุนเพื่อวัยเกษียณ เป็นการชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว แต่ต้องการออมเพิ่มขึ้นอีก 

RMF สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีภาษี (เมื่อรวมกับเงินสะสมใน กบข. หรือ PVD ด้วยแล้ว และต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ต่อปี) โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องซื้อและถือ RMF จนถึงอายุ 55 ปี

สิ่งที่คุณคว​​​​​​รพิจารณาในการลงทุนผ่านกองทุน RMF คือ..​

  • การออมเงินเพื่อวัยเกษียณ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ เช่น กบข. หรือ PVD, RMF จะช่วยสำหรับการออมเงินได้เป็นอย่างดี
  • ​วินัยระยะยาว ผลตอบแทน RMF ที่ได้รับจากการประหยัดภาษี ค่อนข้างสูง แต่คุณต้องทำตามเงื่อนไขทุกๆ ปี จนถึงอายุ 55 ปี หากไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของโครงการได้ จะต้องเสียภาษีย้อนหลัง (เฉพาะส่วนที่ได้รับการยกเว้น) สูงสุด 5 ปี