การบังคับใช้กฏหมายในตลาดทุนไทย

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 5 นาที
​​​
การดำเนินการทางปกครอง (Administrative Actions)

การดำเนินการทางปกครอง (Administrative Actions) เป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายด้วยการออก

อ่านเพิ่มเติม
การดำเนินการทางอาญา (Criminal Actions)​​

การดำเนินการทางอาญา (Criminal Actions) เป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลซึ่งกระทำการหรือ​

อ่านเพิ่มเติม
การดำเนินการทางแพ่ง (Civil Sanctions)

มาตรการลงโทษทางแพ่งเป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายช่องทางใ​หม่ที่บัญญัติไว้ในพระราช

อ่านเพิ่มเติม