กองทุนรวม

03 ตุลาคม 2562
อ่าน 5 นาที

​​​​​​​​​​​​​

ก​องทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ผู้ลงทุนหลายคนนำเงินลงทุนมารวมกันและมอบหมายให้มืออาชีพ ซึ่งก็คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการลงทุนและได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. เป็นผู้บริหารจัดการเงินลงทุนก้อนนั้น เปรียบได้ง่ายๆ เหมือนกับเป็นบริษัททัวร์ที่จัดการไกด์ ยานพาหนะ และสถานที่พัก และนำพาผู้ลงทุนทั้งหมดเดินทางไปด้วยกันเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางทางการเงินตามที่คาดหวังไว้ ​

ในการจัดตั้งกองทุนรวม บลจ. จะยื่นรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงนโยบายการลงทุนเพื่อขอจัดตั้งกองทุนรวมกับ ก.ล.ต. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บลจ. ก็จะออกและเสนอขาย “หน่วยลงทุน” ของกองทุนรวมให้กับผู้ลงทุน เมื่อเสร็จสิ้นการขายก็จะนำเงินค่าขายหน่วยลงทุนที่ได้มารวมเป็นกองทรัพย์สิน และนำมาจดทะเบียนเป็น “กองทุนรวม” กับ ก.ล.ต. ซึ่งจะทำให้กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก บลจ. ทันที (ซึ่งหาก บลจ. ที่บริหารกองทุนรวมเกิดประสบปัญหาด้านการเงินหรือปิดกิจการ ทรัพย์สินของกองทุนรวมก็จะไม่ถูกกระทบ) หลังจากนั้น บลจ. จะนำเงินลงทุนของผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆ เช่น หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น เพื่อนำดอกผลกลับคืนมาสู่กองทุนรวมนั้นต่อไป 

 
ประเภทและนโยบายของกองทุนรวม
​กองทุนรวมจะมีทั้งแบบกองทุนปิดและกองทุนเปิด โดยกองทุนปิด คือกองทุนรวมที่ขายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนเพียงครั้งเดียวและกำหนดอายุของกองทุนรวมเอาไว้ เช่น 3 ปี 5 ปี เป็นต้น เมื่อผู้ลงทุนซื้อกองทุนปิด จะต้องรอจนกว่าจะครบอายุของกองทุนรวม จึงจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนคืนได้ ส่วนกองทุนเปิด คือกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อ-ขายหน่วยลงทุนได้ตามช่วงเวลาที่ บลจ.กำหนดเช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ เป็นต้น และไม่มีกำหนดอายุสิ้นสุดไว้ จึงเป็นกองทุนรวมที่ค่อนข้างคล่องตัว เพราะผู้ลงทุนสามารถเข้ามาซื้อขายได้ในเวลาที่ต้องการ 

 
สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมก็จะมีหลากหลาย เช่น กองทุนรวมตราสารทุน เน้นลงทุนในหุ้น กองทุนรวมตราสารหนี้เน้นลงทุนในตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมผสม เน้นลงทุนทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ นอกจากนั้น ยังมีกองทุนรวมพิเศษอื่นๆ อีก เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน คือ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ อายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น ที่เน้นคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนอย่างระมัดระวัง เพื่อมุ่งหวังที่จะคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มต้น กองทุนรวมมีประกัน ที่จัดให้มีบุคคลที่สามมาค้ำประกันเงินลงทุนให้ผู้ลงทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ในต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น​
 

New! 15 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกองทุนรวม ในรูปแบบ infographic  (คลิก)

        E-Book กองทุนรวม ประตูบานแรกสู่การลงทุน​ (คลิก) 
 

มูลค่าและผลตอบแทนของกองทุนรวม​​

การดูมูลค่าเงินลงทุนของกองทุนรวมจะดูได้ที่ มูลค่าของกองทุนรวมทั้งกองทุน หรือที่เรียกกันจน​​..

 

อ่านเพิ่มเติม
กองทุนรวมมีความเสี่ยงอะไรบ้าง?​

แม้ว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมจะมีผู้เชี่ยวชาญมา
บริหารจัดการลงทุนให้ แต่กองทุนรวมก็ยังมี​​..


อ่านเพิ่มเติม
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2562  กองทุนรวมจะเป็นหน่วยภาษี ดังนั้นรายได้หรือเงินได้ที่กองทุนรวมได้รับ​​..

 

อ่านเพิ่มเติม