​นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

22 พฤศจิกายน 2562
อ่าน 2 นาที
​​​​​​นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.") จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งได้แวะเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. 
 
โปรดทราบว่านโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
จะแสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้   

ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้ 
นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บอันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดดังกล่าว (รวมเรียกว่า “กฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.") โดยข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

นโยบายฉบับนี้ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.  ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่จัดทำโดยเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย 

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน 
ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ อาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว ตัวอย่างของการดำเนินการที่ผู้ใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อผู้ใช้ประสงค์จะยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน การลงทะเบียนสัมมนา เป็นต้น  

ในกรณีที่ท่านยื่นคำร้องเรียนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านเว็บไซต์ ท่านไม่จำต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ประกอบการยื่นคำร้องเรียนดังกล่าว  แต่ท่านโปรดทราบว่าคำร้องเรียนที่ไม่แสดงตนหรือไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนอาจทำให้การตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และในกรณีที่ท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้  
 
ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถประเมินประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต. มีการเก็บข้อมูลบางประเภทของท่านเพิ่มเติม เช่น หมายเลข IP ประเภทของโปรแกรมค้นผ่าน ชื่อโดเมนหน้าเว็บเพจภายในที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม และเว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถประเมินประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้   
 
การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะกระทำไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการหรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.  ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากหน่วยงานอื่น มารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

สำนักงาน ก.ล.ต. จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปจำหน่าย หรือนำไปแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด อันเป็นการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้

​• เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. 
• เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือ
• เป็นการดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
 
ในกรณีที่ท่านต้องการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ดำเนินการร้องขอผ่านช่องทางที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏในหัวข้อ “ติดต่อเรา" โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดให้ท่านทราบในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
 
การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ได้โดยการยื่นความจำนงผ่านแบบที่กำหนดบนหน้าเว็บที่ให้บริการออนไลน์ และดำเนินการตามคำแนะนำที่ได้รับบนหน้าเว็บดังกล่าว  ในการนี้ โปรดทราบว่าการแก้ไขข้อมูลบางรายการจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันความถูกต้องของรายการที่ขอแก้ไขนั้นตามวิธีการที่กำหนดแล้ว 
 
ระบบรักษาความปลอดภัย             
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งรวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลความลับ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ยังมีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เพื่อจัดให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้และสำนักงาน ก.ล.ต. กระทำผ่านช่องทางสื่อสารแบบปลอดภัย 
 
การใช้คุกกี้ 
สำนักงาน ก.ล.ต. ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของท่าน  (คุกกี้คือเครื่องมือที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เว็บไซต์นั้นสามารถให้บริการท่านในครั้งต่อไปได้ตรงตามความต้องการของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บโดยคุกกี้ยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ด้วย)  อนึ่ง หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยใช้โปรแกรมค้นผ่าน (search engine) โปรแกรมค้นผ่านดังกล่าวอาจมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลของท่าน ท่านจึงควรศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยโปรแกรมค้นผ่านดังกล่าวด้วย

คำถามและข้อเสนอแนะ
หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตามข้อมูลที่ระบุในหัวข้อติดต่อเรา 

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง