ผู้ถือหุ้นกู้

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3  นาที


​​​

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. สิทธิก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้ เช่น การไถ่ถอน การจ่ายผลตอบแทน วิธีการจองซื้อ ซึ่งแสดงอยู่ในหนังสือชี้ชวนรวมถึงข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งหุ้นกู้แต่ละตัวจะมีข้อกำหนดสิทธิที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้ใน “ข้อกำหนดสิทธิ" ของหุ้นกู้แต่ละตัวด้วย

​​
2. สิทธิเมื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ สิทธิในการรับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในเวลาที่กำหนด สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สิทธิในการรับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้กรณีมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นการผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย และสิทธิในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อรวมกันไม่น้อยกว่า 25% ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้


3. สิทธิในการร้องเรียนและฟ้องร้อง ผู้ถือหุ้นกู้สามารถฟ้องดำเนินคดีกับผู้ออกหุ้นกู้ได้หลังจาก 14 วัน ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งผู้ออกหุ้นกู้แล้วแต่ยังไม่ชำระหนี้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ดำเนินการฟ้องร้อง