กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและน้ำหนักในแต่ละปัจจัย

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 2 นาที

อาจแตกต่างกันในแต่ละกองทุน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนว่าต้องการให้ความสำคัญในเรื่องใดบ้าง ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า คณะกรรมการกองทุนอาจให้น้ำหนักในเรื่องความมั่นคงของบริษัทจัดการไม่มากนัก เนื่องจากทรัพย์สินของกองทุนถูกแยกจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการอยู่แล้ว โดยมีผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยให้  

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนมีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่ คณะกรรมการกองทุนควรจัดทำขอบเขตการว่าจ้างงานบริษัทจัดการ (Term of Reference) ด้วย โดยระบุระยะเวลาในการว่าจ้างและเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอเป็นบริษัทจัดการ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวต้องสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่คณะกรรมการกองทุนใช้พิจารณา รวมถึงให้บริษัทจัดการประเมินค่าธรรมเนียมต่างๆ ด้วย แล้วจึงพิจารณาจัดส่งขอบเขตการว่าจ้างงานให้บริษัทจัดการที่สนใจ โดยตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลบริษัทจัดการที่รับจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จากเว็บไซต์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเว็บไซต์สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (www.aimc.or.th) หลังจากนั้นคณะกรรมการกองทุนจึงดำเนินการต่อ

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง