เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ

03 ตุลาคม 2562
อ่าน  นาที

​​อยากลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงานได้หรือไม่

สามารถขอรับเงินกองทุนทั้งก้อน โดยถือว่าเป็นการลาออกจากระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเงินที่เป็นสิทธิของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแน่นอนคือเงินสะสมและผลประโยชน์เงินสะสม ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบจะได้รับก็ต่อเมื่อสมาชิกปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน เช่น มีอายุงานถึงเกณฑ์ที่กำหนด เป็นต้น
แต่เราไม่ควรลาออกจากกองทุน ทั้งที่ไม่ได้ลาออกจากงาน เพียงเพราะอยากถอนเงินไปใช้ฉุกเฉินหรือชำระหนี้ เพราะ
  • อาจจะไม่ได้รับส่วนสมทบของนายจ้าง และเท่ากับว่ารายได้ประจำจากเงินสมทบของนายจ้างหายไปทันที
  • เสียโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่เงินออมในระยะยาว รวมทั้งเป้าหมายการเงินที่จะมีเงินเพียงพอรองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพ อาจไม่สามารถ    กลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีก
  • เงินที่ได้รับจากกองทุนในส่วนของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสะสม/เงินสมทบจะต้องถูกหักภาษี 

ดังนั้น ก่อนที่คิดจะลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน ควรศึกษาข้อกำหนดในข้อบังคับกองทุนของบริษัทให้ดี คิดถึงผลดี ผลเสียให้ถี่ถ้วนก่อน​

เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพมีวิธีการจัดการเงิน PVD อย่างไร

การสิ้นสมาชิกภาพอาจเกิดจากการเกษียณอายุ ออกจากงาน หรือสมาชิกเสียชีวิต ซึ่งแต่ละวิธีมีเงื่อนไขและวิธีการจัดการเงินต่าง ๆ กันไป ดังนี้
 

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง