กองทุนรวมอิสลาม

28 ธันวาคม 2566
อ่าน 4 นาที


 


กองทุนรวมอิสลาม (Islamic fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนมุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีชื่อของกองทุนรวมสะท้อนถึงการมุ่งเน้นลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามและมีตราสัญลักษณ์กองทุนรวม