ทำความรู้จัก SRI Fund

28 ธันวาคม 2566
อ่าน 4 นาที


 Sustainable and Responsible Investing Fund (SRI Fund) เป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนในกิจการที่มีการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับยั่งยืนตามหลักสากล เช่น UN SDGs เป็นต้น


SRI Fund มีผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่วิเคราะห์และคัดเลือกกิจการที่ผ่านการตรวจสอบเชิงลึกมาแล้วว่า มีการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในเชิงประจักษ์ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ทำให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน 


สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดให้ บริษํทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่บริหารจัดการ SRI Fund ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ภายใต้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเดียวกัน เช่น วัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน และเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ SRI Fund ต้องการบรรลุ รวมทั้งกลยุทธ์การลงทุนที่ผู้จัดการกองทุนเลือกใช้  


โดย บลจ. จะต้องจัดทำรายงานการบริหารจัดการลงทุนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทราบว่า SRI Fund บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กองทุนนั้นกำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการฟอกเขียว หรือว่า greenwashing นั้นเอง​