6 ขั้นตอนการลงทุนในกองทุนรวม

11 มีนาคม 2567
อ่าน 4 นาที
​1. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนตามหลัก SMART
2. ประเมินความเสี่ยง เข้าใจตัวเองเพื่อเลือกกองทุน
3. ศึกษาข้อมูลกองทุนด้วยการอ่าน Fund Fact sheet
4. จัดพอร์ตลงทุนตามเป้าหมายและความเสี่ยงที่รับได้
5. ลงทุนกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
6. ทบทวนและปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสถานการณ์