รู้ไหมว่า ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการกองทุนรวมอย่างไร?

10 สิงหาคม 2566
อ่าน 2 นาที

รู้ไหมว่า ผู้จัดการกองทุน หรือ Fund Manager นั้น มีกระบวนการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างไร? ภายใต้หลักการของการบริหารจัดการกองทุนรวมที่ดี