รายงานสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

20 ธันวาคม 2564
อ่าน 4 นาที
​​​​​​​​​​​​​​ภาวะตลาดทุนรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม​​ 2564 โดย สำนักงาน ก.ล.ต. ที่จะรายงานสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดทุน เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตราสารทุน มูลค่าคงค้างของตลาดตราสารหนี้ มูลค่า IPO เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ติดตามเป็นประจำทุกเดือน

สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2564 : ตลาดทุนเป็นทางเลือกในการระดมทุนให้กับกิจการต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยในปี 64 แม้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด

  • มี IPO หุ้นที่ออกเสนอขายแล้ว 38 หลักทรัพย์ มูลค่าการเสนอขายรวม 132,563.44 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นมูลค่าการเสนอขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มประเทศอาเซียน และมีคำขอที่ได้รับอนุญาตแล้ว พร้อมเสนอขาย 10 บริษัท คำขอที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 13 บริษัท และที่อยู่ระหว่าง Pre consult อีก 45 บริษัท
  • มีการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 1 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาท และมี 15 บริษัท ที่อยู่ระหว่าง Pre consult 
  • มีการระดมทุนผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME จำนวน 9 บริษัท มูลค่ารวม 83.33 ล้านบาท (ผลรวมตั้งแต่ปี 63 ที่เริ่มมีการระดมทุนมา มีทั้งสิ้น 14 บริษัท มูลค่า 265 ล้านบาท) 
  • มีการระดมทุนผ่าน Crowdfunding จำนวน 119 บริษัท มูลค่ารวมกว่า 1,111 ล้านบาท ผลรวมตั้งแต่ปี 62 ที่เริ่มมีการระดมทุนมา มีทั้งสิ้น 135 บริษัท มูลค่า 1,195 ล้านบาท)
สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชน มีการออกและเสนอขาย​
  • ตราสารหนี้ระยะยาว มูลค่า 899,841 ล้านบาท 
  • ตราสารหนี้ระยะสั้น มูลค่า 565,739 ล้านบาท (สิ้นสุด ต.ค. 64) 
  • ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน มูลค่ากว่า 174,690 ล้านบาท (ผลรวมตั้งแต่ปี 61 มีทั้งสิ้น 20 บริษัท มูลค่า 301,250 ล้านบาท)