รายง​านสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนกรกฎาคม 2565

18 สิงหาคม 2565
อ่าน 4 นาที
  • ​​​​​​ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีการระดมทุนเสนอขาย IPO ไปแล้ว 17 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 49,876.36 ล้านบาท โดยมีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย IPO จำนวน 11 หลักทรัพย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา 30 หลักทรัพย์ และอยู่ระหว่าง Pre-consult อีกจำนวน 67 หลักทรัพย์ แสดงให้เห็นว่า ตลาดทุนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญ และยังมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
  • การระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล มีจำนวน 1 บริษัท คือ Destiny token ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขาย 265.23 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 2 บริษัท มูลค่า 2,665.23 ล้านบาท) และมีคำขอเสนอขาย ICO  30 บริษัท อยู่ระหว่าง Pre-consult​
  • ​การระดมทุนผ่าน Crowdfund​ing ในปี 2565 มีบริษัทที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 165 บริษัท มูลค่ารวม 1,932.54 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding ถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 225 ราย มูลค่า 3,381.34 ล้านบาท)
  • การเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME สะสมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 16 บริษัท มูลค่า 271.33 ล้านบาท​
  • ​​สำหรับตราสารหนี้ภาคเอก​ชน (1 ม.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65) มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่ารวม 656,233  ล้านบาท ตราสารหนี้ระยะสั้นมูลค่ารวม 398,110 ล้านบาท  นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2565 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว 11 บริษัท มูลค่ารวมมากกว่า 106,645  ล้านบาท ​(ผลรวมสะสมทั้งสิ้น 26 บริษัท มูลค่ารวม 407,761.11 ล้านบาท
          ******************************************
​​