รายง​านสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนมิถุนายน 2565

15 กรกฎาคม 2565
อ่าน 4 นาที

  • ​​​​​ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีการระดมทุนเสนอขาย IPO ไปแล้ว 13 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 11,755.18 ล้านบาท โดยมีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย IPO จำนวน 10 หลักทรัพย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา 17 หลักทรัพย์ และอยู่ระหว่าง Pre-consult อีกจำนวน 76 หลักทรัพย์ แสดงให้เห็นว่า ตลาดทุนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญ และยังมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
  • การระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล มีจำนวน 1 บริษัท คือ Destiny token ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขาย 265.23 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 2 บริษัท มูลค่า 2,665.23 ล้านบาท) และมีคำขอเสนอขาย ICO  26 บริษัท อยู่ระหว่าง Pre-consult
  • ​การระดมทุนผ่าน Crowdfund​ing ในปี 2565 มีบริษัทที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 134 บริษัท มูลค่ารวม 1,525.49 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding ถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 197 ราย มูลค่า 2,954.28 ล้านบาท)
  • การเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME สะสมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 16 บริษัท มูลค่า 271.33 ล้านบาท
  • ​​สำหรับตราสารหนี้ภาคเอก​ชน (1 ม.ค. 65 - 30 พ.ค. 65) มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่ารวม 553,576  ล้านบาท ตราสารหนี้ระยะสั้นมูลค่ารวม 322,140 ล้านบาท  นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2565 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว มูลค่ารวมมากกว่า 96,850  ล้านบาท ​(ผลรวมสะสมทั้งสิ้น 25 บริษัทถึงปัจจุบัน มูลค่ารวม 397,966.11 ล้านบาท)         ******************************************​