รู้จัก DIF : Web Portal ก้าวแรกสู่ Digital Bond

27 เมษายน 2566
อ่าน 4 นาที
  • “DIF: Web Portal” ก้าวแรกสู่ Digital Bond ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เปิดทดสอบระบบแล้วภายใต้โครงการ Sandbox
  • ระบบ “DIF: WebPortal” เปรียบเสมือนประตูที่จะนำไปสู่ถนนกลางของระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย โดยได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกระบวนการทำงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตราสารหนี้ ในตลาดแรก และได้เปิดการทดสอบ (go-live) แก่ผู้ใช้งานแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ภายใต้โครงการ Sandbox เพื่อจำกัดความเสี่ยงก่อนการใช้งานจริง มีผู้เข้าร่วมในโครงการ 18 ราย
  • ​“DIF: Web Portal” เกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง ก.ล.ต.กับทุกภาคส่วน ประกอบด้วย บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด ในฐานะเป็นผู้พัฒนาและให้บริการระบบ (main operator) กลุ่มบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลัก​​​ทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)อ่านบทความเพิ่มเติมคลิก ทำความรู้จัก DIF : Web Portal ก้าวแรกสู่ Digital Bond ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐาน​ ​