เอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้

24 พฤศจิกายน 2566
อ่าน 4 นาที

หากถือหุ้นกู้แบบ scripless หรือถือหุ้นกู้หลายชุด รวมทั้งข้อสงสัยอื่น ๆ เกี่ยวกับเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ที่จำเป็นต้องใช้ยื่นแบบคำขอชำระหนี้ (ฟ. 20) เมื่อลูกหนี้มีการฟื้นฟูกิจการ​