#infog Non-Fungible Token (NFT) และการกำกับดูแล

22 มิถุนายน 2565
อ่าน 2 นาที
​ Non-Fungible Token หรือ NFT เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือให้สิทธิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละเหรียญ ไม่สามารถทดแทนกันได้ (non-fungible) 

ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ไม่ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับ NFT ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องพิจารณาว่าลักษณะของ NFT แต่ละเหรียญ เข้า​นิยามสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือไม่