#infog ไขข้อข้องใจการบริการซื้อขายเหรียญของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

13 สิงหาคม 2564
อ่าน 2 นาที
​ไขข้อข้องใจการบริการซื้อขายเหรียญของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
กธ. 18/2564
​คำถาม 1. เหรียญที่ถูกห้ามจดทะเบียน (list) สามารถออกเสนอขายได้หรือไม่
  • ​คำตอบ ผู้ออกสามารถออกเสนอขายเหรียญได้ แต่ไม่สามารถนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ ได้ ยกเว้นเหรียญตาม (4) สามารถ list ที่ศูนย์ซื้อขายอื่นได้

คำถาม 2. ประกาศนี้ไม่มีผลย้อนหลัง หมายความว่าอย่างไร
  • คำตอบ เหรียญที่ list ก่อนหรือในวันที่ 11 มิ.ย. 2564 สามารถซื้อขายต่อไปได้ เท่ากับจำนวนที่
    จดทะเบียนแล้ว