Digital Infrastructure ถนนสายหลักของตลาดทุนไทย

14 กันยายน 2565
อ่าน 4 นาที

​ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) จะเปรียบเสมือนถนนสายกลางหรือกระดูกสันหลังของตลาดทุนที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบหลังบ้าน (back office) ของผู้เกี่ยวข้องทั้งอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งนับเป็นโครงการสำคัญที่จะพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคต ถนนสายนี้จะเชื่อมโยงตลาดทุนในส่วนไหนบ้าง ไปดูกัน
อ่านเพิ่มเติม คลิก - ก.ล.ต. กับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานกลาง เพื่อมุ่งสู่ตลาดทุนดิจิทัล (ตอนที่ 1)​