#infog Listing Rules ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

21 กันยายน 2565
อ่าน 2 นาที
​คลายปม! หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ Listing rules ของผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ที่จะนำมาซื้อขาย (List) ในศูนย์ซื้อขายฯ นั้น กำหนดอย่างไร และใช้เกณฑ์ใดมาพิจารณาคัดเลือก 
​​