Real estate-backed ICO คืออะไร

04 มิถุนายน 2564
อ่าน 2 นาที


Real estate-backed ICO เป็นอีกทางเลือกในการระดมทุน คือการออกเสนอขายโทเคนต่อประชาชน โดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินอ้างอิงหรืออ้างอิงกระแสรายรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์

     --------------------ทรัพย์สินอ้างอิง ได้แก่ (1) อสังหาริมทรัพย์ (2) หุ้นของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 75% ของสิทธิออกเสียงของ SPV นั้น หรือ (3) สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์นั้น
     -----------------ใครเป็นใคร? ในกลไกการออกเสนอขายโทเคนที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (Real estate-backed ICO)​

     -------------------------มาดูกันว่า Issuer และ Trustee ทำหน้าที่อะไรบ้าง ใน Real estate-backed ICO

     ------------------------ก่อนจะลงทุนใน Real estate-backed ICO ต้องดูอะไรบ้าง..