ทำอย่างไร? เมื่อได้รับจัดสรรหุ้น IPO

22 เมษายน 2564
อ่าน 4 นาทีหลายคนสนใจลงทุนหุ้น IPO เพราะอยากร่วมเป็นเจ้าของกิจการที่มีโอกาสเติบโต และต้องการเริ่มต้นลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทน

เราสามารถเลือกได้ว่าจะรับจัดสรรหุ้นแบบ #ไม่รับใบหุ้น (scripless) หรือ #รับใบหุ้น (script) ใน 3 ทางเลือก ได้แก่  เข้าบัญชีหลักทรัพย์ ฝากไว้ที่บัญชี 600 และ ใบหุ้น (script)

  • ​ มืออาชีพ มีบัญชีหลักทรัพย์ 
กรณีมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่แล้ว ในวันแรกที่เข้าตลาด หุ้น IPO นั้นจะถูกโอนเข้าพอร์ตโดยอัตโนมัติ พร้อมสำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นได้ 

  • ​​ มือใหม่ ฝากไว้ที่บัญชี 600
ผู้ที่ได้หุ้น IPO แล้ว แต่ยังไม่เคยมีพอร์ตหุ้น และไม่อยากถือใบหุ้น สามารถฝากหุ้นไว้ที่ บัญชี 600 ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ได้

#บัญชี600 หรือบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เป็นบัญชีที่ issuer เปิดไว้กับ TSD เพื่อเก็บรักษาหุ้นให้กับผู้ลงทุน บริษัทส่วนใหญ่ที่ทำ IPO จะมีบัญชีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน ที่ไม่ต้องการถือใบหุ้น และยังไม่มีพอร์ตลงทุน สามารถนำหลักทรัพย์มาฝากไว้ในบัญชีนี้ได้

  • ​ มือเก๋า ชอบหลักฐาน
หลายคนอาจจะเลือกรับใบหุ้น เนื่องจากชอบสิ่งที่จับต้องได้ หรือตั้งใจถือระยะยาววางแผนส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน ซึ่งในใบหุ้นจะระบุข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ เลขที่ ราคาพาร์ จำนวนหุ้น เป็นต้น
#จะซื้อขายเปลี่ยนมือทำอย่างไร ในแต่ละกรณี
 
คนมีพอร์ตหุ้นอยู่แล้ว : ซื้อขายหุ้นได้เลย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งแบบออนไลน์หรือส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุน

คนฝากหุ้นไว้ที่บัญชี 600 : 
...กรณีต้องการซื้อขายในตลาด ->  จะต้องเปิดบัญชีหลักทรัพย์ก่อน แล้วมอบหมายให้ผู้แนะนำการลงทุน
ทำเรื่องโอนหุ้นจากบัญชี 600 เข้าพอร์ตเรา ซึ่งการโอนหุ้นจากบัญชี 600 ไปเข้าพอร์ต ต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น
...กรณีตกลงขายหุ้นให้คนอื่น -> เจ้าของหุ้นและผู้ซื้อต้องไปทำเรื่องโอนหุ้นที่ TSD โดยทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อเปลี่ยนชื่อเจ้าของหุ้นในบัญชี 600 เป็นชื่อผู้ซื้อหรือเจ้าของใหม่ 

คนที่รับใบหุ้น : 
... กรณีต้องการซื้อขายในตลาด  -> ต้องไปเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ก่อน แล้วมอบหมายให้โบรกเกอร์ไปทำเรื่องโอนหุ้นเข้าพอร์ต 
... กรณีตกลงขายหุ้นให้คนอื่น หรือโอนหุ้นให้ลูกหลาน : ทั้งสองฝ่ายต้องไปที่ TSD ทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
ถ้าผู้ซื้อหรือผู้รับโอน #ไม่มีพอร์ตหุ้น -> TSD จะเปลี่ยนชื่อในใบหุ้นเป็นเจ้าของใหม่ 
ถ้าผู้ซื้อหรือผู้รับโอน #มีพอร์ตหุ้น -> TSD จะโอนใบหุ้นเข้าบัญชี 600 ในชื่อเจ้าของใหม่ -> เจ้าของใหม่ทำเรื่องโอนหุ้นจากบัญชี 600 มาเข้าพอร์ตของตัวเอง​
     __________________

รู้หรือไม่! กรณีเก็บใบหุ้นจนชำรุดแล้ว สามารถขอให้ TSD ออกใบใหม่ให้ได้ เพราะ TSD เป็นนายทะเบียนให้กับบริษัทจดทะเบียนเกือบทั้งหมด​