ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทย เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของทุกคน

23 สิงหาคม 2566
อ่าน 4 นาที

​​

ใน “ตลาดทุนไทย” มีผลิตภัณฑ์การลงทุนหลากหลายประเภท สามารถรองรับความต้องการทางการเงินของ
ผู้คนได้แทบทุกกลุ่ม ทั้งผู้ต้องการระดมทุน เช่น บริษัทต้องการระดมทุนเพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจ ขยายกำลัง
การผลิต หรือนำไปใช้บุกตลาดใหม่เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของกิจการ และผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ที่หลายหลายเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงิน เช่น การสะสมทุนไว้รองรับวัยเกษียณ หรือการ
เก็บออมเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ

บริษัทขนาดใหญ่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ขณะที่บริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็กระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) และล่าสุดคือ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ SME/Startup

LiVEx เกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงทุนได้ง่ายของสำหรับกิจการขนาดย่อม โดยสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเข้าระดมทุนของธุรกิจขนาดย่อม
ไม่ให้เป็นภาระกับกิจการ เช่น ไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตและไม่กำหนดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน แต่เน้น
หลักการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน มีอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่ำกว่า
กลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai เป็นต้น

อีกทางเลือกในการระดมทุนในวงจำกัดที่มีความน่าสนใจสำหรับกิจการ SME/Startup คือ การระดมทุนจาก
ผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ที่เปิดให้บริษัทจำกัดสามารถออกหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อ
ขายให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัดได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูล และการระดมทุนด้วย
วิธีคราวด์ฟันดิงผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (funding portal) โดยกิจการ SME/Startup ที่สนใจระดม
ทุนด้วยการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ผ่านช่องทางนี้สามารถนำโครงการ หรือแผนการระดมทุนไปเสนอต่อ Funding
Portal ซึ่งจะช่วยทำหน้าที่คัดกรองและเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายผ่านเว็บไซต์ของ funding portal ต่อ
ผู้ลงทุน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย หากบริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ตามเป้าหมาย ก็จะได้รับเงินทุน
ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ผู้ลงทุนจะได้หุ้น หรือหุ้นกู้ของบริษัทตามสัดส่วนเงินที่ลงทุน โดยมีเงื่อนไข
2 กรณีคือ

  1. กรณีหุ้นคราวด์ฟันดิง หากบริษัทระดมทุนไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถือว่าการระดมทุนไม่สำเร็จ ผู้ลงทุนก็จะได้รับเงินค่าจองซื้อกลับคืนไป โดยลักษณะนี้เรียกว่า “all-or-nothing"
  2. กรณีหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง หากสามารถระดมทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเงินที่เสนอขาย ก็ไม่ต้องยกเลิกการเสนอขาย ข้อดีคือ บริษัทจะยังได้รับเงินและสามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดย funding portal ต้องเปิดเผยและแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้ลงทุนรับทราบก่อนการจองซื้อด้วย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา พบว่า การระดมทุนผ่านช่องทางคราวด์ฟันดิงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลรวมสะสมการระดมทุนไปแล้วกว่า 8,741.78 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2566)
นอกจากนี้ ในตลาดทุนไทยยังมีช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยการเปิดให้บริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหาชนจำกัดสามารถออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Initial Coin Offering: ICO) ต่อประชาชนได้
โดยมายื่นขออนุญาตจาก ก.ล.ต. และสามารถนำโทเคนดิจิทัลดังกล่าวไปซื้อขายเปลี่ยนมือผ่านศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายกำหนดให้สิทธิ หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ต่อผู้ลงทุน
เช่น ส่วนแบ่งกำไรหรือรายได้จากโครงการ หรือสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้า หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง
โดยกำหนดและบังคับสิทธิที่จะได้รับด้วยสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ตามที่
ระบุในเอกสารประกอบการเสนอขาย ICO ที่เรียกว่า White Paper ของแต่ละเหรียญ ซึ่งที่ผ่านมามีการระดมทุน
ไปแล้ว 2,665.23 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2566)

สำหรับในฝั่งผู้ลงทุน สามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอยู่หลากหลายในตลาด ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้
ตราสารทุน กองทุนรวม สินทรัพย์ดิจิทัล ฯลฯ ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้การกำกับดูแลของ
ก.ล.ต. ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดทุนไทยผ่านการออกเกณฑ์ และกำกับดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีความโปร่งใสเป็นธรรม โดยมีมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนเกิดความมั่นใจในการ
ลงทุนมากขึ้น เช่น การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ดูแล
ผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติต่อผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม น่าเชื่อถือ ตลอดจนการให้ความรู้และคำเตือนแก่ผู้ลงทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ก.ล.ต. ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกกับ
ผู้ลงทุน เช่น “SEC Fund Check” เพื่อช่วยค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลกองทุน และ “SEC Bond Check”
เพื่อช่วยค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้ง่ายและสะดวก รวมทั้ง “SEC Check First” ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลบุคคล นิติบุคคล และผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนได้ว่า ได้รับการอนุญาตจาก ก.ล.ต. แล้วหรือไม่

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนไทยทุกกลุ่ม
ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมุสลิมใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เป็นเครื่องมือในการออมอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา

ประเทศไทยมีการจัดตั้งกองทุนรวมอิสลามมาตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันมีกองทุนรวมอิสลาม 6 กองทุน และ
ก.ล.ต. อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนมุสลิมว่าการลงทุนในกองทุนรวมอิสลาม
เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง และยังเป็นทางเลือกในการออมเงิน รวมถึงการลงทุนในกองทุน
รวมอิสลาม RMF หรือ SSF ที่จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนอีกด้วย

การที่ตลาดทุนไทยมีผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนหลากหลาย นอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของ
ประชาชนใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสะสมความมั่งคั่งแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญช่วยให้ผู้ประกอบการนำทุนที่ได้ไปใช้
พัฒนากิจการให้เติบโตเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถรับมือกับความผันผวนที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศในระยะยาวต่อไป
                                          ____________________________

​​