รู้เท่ากัน ป้องกันได้ (IC)

11 สิงหาคม 2565
อ่าน 4 นาทีผู้ที่เคยซื้อกองทุนรวม น่าจะคุ้นเคยกับ ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ที่เป็นคนให้ข้อมูล และแนะนำกองทุนรวมตามความเสี่ยงที่เรายอมรับได้

เรามีตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจกระทบเงินลงทุน และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกับเรากัน

 • เหตุการณ์ 1 IC ทำธุรกรรมซื้อขายกองทุนรวมแทน หรือเซ็นเอกสารเบิกถอนโดยผู้ลงทุนไม่รับทราบ
 • เหตุการณ์ 2 IC สมัครซื้อขายกองทุนรวมทางออนไลน์แทนผู้ลงทุนด้วยโทรศัพท์ของตัวเอง และเปลี่ยนที่อยู่
                  ในการติดต่อของผู้ลงทุน เป็นของ IC 
 • เหตุการณ์ 3 IC ทำรายการซื้อขายกองทุนรวมไม่ตรงตามความต้องการของผู้ลงทุน และนำเงินไปใช้ส่วนตัว
 • เหตุการณ์ 4 IC ไม่นำส่งเบี้ยประกัน Unit-Linked ให้บริษัทภายในเวลา หรือนำเงินไปใช้เอง

เพื่อป้องกันเหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นกับเรา มีข้อแนะนำดังนี้

 1. เช็กว่า IC ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือไม่ โดยเช็กได้ที่แอป SEC Check First
 2. ไม่ควรชำระค่าซื้อด้วยเงินสด แต่ควรฝากโอนเงินเข้าบัญชีปลายทางที่เป็นชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 3. ไม่ฝากเอกสารสำคัญ เช่น ใบคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ใบถอนเงินที่ลงลายมือชื่อแล้ว สมุดบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีกองทุนไว้กับ IC
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนหลังดำเนินการแล้วเสร็จทันที
 5. ปรับปรุงสมุดบัญชีกองทุน บัญชีเงินฝาก ตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุน และยอดเงินในกองทุนรวมและบัญชีเงินฝากสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากทุจริต
หากมีข้อสงสัย ควรติดต่อศูนย์ดูแลของผู้ประกอบธุรกิจที่ลูกค้าซื้อขายกองทุนรวม หรือศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207