บทบาทบริษัทจัดการ สะท้อน ทุกบท ทุกบาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

09 สิงหาคม 2566
อ่าน 4 นาที

​​

​จากบทความที่แล้วที่พูดถึงการคัดเลือกบริษัทจัดการที่จะมาเป็นมือขวาของคุณ เมื่อคุณเริ่มคิดมีกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ( คลิกอ่านบทความ ) ว่านอกจากจะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว จะต้องพิจารณาแง่มุมไหนอีกบ้าง และในบทความนี้
จะมายกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นว่า บริษัทจัดการทุกรายนอกเหนือจากการบริหารจัดการเงินกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกเลือกไว้แล้ว ยังมีบทบาทอื่นอย่างไรอีก มาดูตัวอย่าง
ตามด้านล่างกัน

1. การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทจัดการต้องเปิดเผยผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนต่อคณะกรรมการกองทุนและต้องเทียบเคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดและเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานอื่น ๆ พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ว่าผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนของตนสูงกว่าหรือต่ำกว่าตลาดอย่างไร โดยพื้นฐานของการเปิดเผย
ข้อมูลคือ ความครบถ้วน ความถูกต้อง การไม่บิดเบือนความจริง และการไม่ทำให้เข้าใจผิด

2. การประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน
บริษัทจัดการต้องให้สมาชิกแต่ละรายทำแบบประเมินความเสี่ยง หากสมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนที่ไม่ตรงกับ
ความเสี่ยงที่ตนรับได้ บริษัทจัดการต้องเตือนให้สมาชิกทราบก่อนให้สมาชิกลงนามยอมรับความเสี่ยงนั้น
และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนทุก 2 ปีด้วย

3. ระบบจัดการต่าง ๆ
บริษัทจัดการต้องมีระบบจัดการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและสมาชิก
อาทิ ระบบทะเบียนสมาชิก ระบบเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้สมาชิกสามารถติดตามและเห็นจำนวน
เงินสะสมและเงินสมทบของตนเองได้ นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกให้แก่สมาชิกในการสับเปลี่ยนกองทุน
การย้ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(RMF for PVD) และจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษีเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย

4. การรับเรื่องร้องเรียน
บริษัทจัดการต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึง
ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และรวดเร็ว เพื่อให้สมาชิกได้รับการ
คุ้มครองสิทธิที่พึงได้รับได้อย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ดี  4 ข้อดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างบทบาทของบริษัทจัดการที่ต้องมี อาจทำให้เห็นภาพของการ
คาดหวังต่อบริษัทจัดการว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างระหว่างที่บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การพูดคุย
ทำความเข้าใจและตกลงระหว่างกันตั้งแต่ต้นจะเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนที่สุด 

หากคณะกรรมการกองทุนท่านใด ต้องการ Toolkit เพื่อช่วยเป็นแนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการที่จะเข้ามาดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่าน สามารถคลิกได้เลยที่นี่ Toolkit​ การคัดเลือกบริษัทจัดการ 

​                                        **************************

อ้างอิงจากบทความ "บทบาทบริษัทจัดการ สะท้อน ทุกบท ทุกบาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" โดยนา​งสาวสาริกา อภิวรรธกกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมความรู้ตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต.