4 คำถาม กับ 3 คำสำคัญ ต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุน ETF

11 กุมภาพันธ์ 2565
อ่าน 4 นาที1. ETF คืออะไร?
  • Exchange traded fund หรือ ETF เป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีหรือสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง

2.  ผตอบแทน – ความเสี่ยงเป็นอย่างไร?
  • โอกาสในการสร้างผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน ขึ้นกับดัชนีหรือสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ซึ่งปัจจุบันมีการอ้างอิงในดัชนีหุ้นในประเทศ ดัชนีหุ้นต่างประเทศ รวมถึงกอง ETF ต่างประเทศ  

3. NAV – iNAV - Trading Price ต่างกันอย่างไร?
  • ในเมื่อ ETF เป็นกองทุนรวม ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนจึงต้องเข้าใจกลไกราคา เพื่อทำการซื้อขาย ETF ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน โดยมี #คำสำคัญ ที่ต้องทำความเข้าใจ
    อยู่ 3 คำ คือ
       #NAV หรือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) ต่อหน่วย คือมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนต่อหน่วย หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น โดย บลจ. จะประกาศให้นักลงทุนทราบทุกสิ้นวันทำการ
       #iNAV หรือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยโดยประมาณ (Indicative Net Asset Value) เป็นข้อมูลประมาณการ NAV ต่อหน่วย ระหว่างวันในช่วงเวลาที่มีการซื้อขาย ETF ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน
       #Trading Price หรือ ราคาที่ผู้ลงทุนใช้ซื้อขายกองทุน ETF ที่ปรากฏอยู่บนกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการซื้อขายของนักลงทุนในตลาด ซึ่งในภาวะปกติ Trading Price จะไม่แตกต่างจาก iNAV มากนัก

4.  ศึกษารายละเอียดได้ที่ไหน?
  • ​ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนได้จากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน และสามารถซื้อกองทุนในช่องทางต่าง ๆ ตามที่ บลจ. กำหนด