​ทำความรู้จัก “บัญชี 600” ทางเลือกรับหุ้น IPO สำหรับผู้ไม่มีบัญชีหลักทรัพย์

26 พฤศจิกายน 2564
อ่าน 4 นาที
​​​


ที่ผ่านมา มีผู้สนใจ “จองหุ้น IPO” หรือ หุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเสนอขายแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวนมาก โดยที่ยังไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ หรือ ยังไม่ได้ “เปิดพอร์ต” ดังนั้น เมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นจึงต้องรับเป็น “ใบหุ้น” และไม่สามารถโอนหุ้นแบบไร้ใบหุ้น (scripless) เข้าพอร์ตได้ทันทีเหมือนผู้ลงทุนที่มีบัญชีหลักทรัพย์อยู่แล้ว ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวก เช่น ได้รับใบหุ้นล่าช้า ใบหุ้นสูญหายระหว่างการจัดส่ง หรือใช้เวลาในการแปลงใบหุ้นให้เป็นแบบ scripless 

แต่ในปัจจุบันผู้ที่ไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ไม่ต้องเป็นห่วงประเด็นดังกล่าวอีก เพราะผู้ลงทุนสามารถเลือกรับหุ้นแบบ scripless ได้ โดยหุ้นที่ได้รับจัดสรรไปจัดเก็บอยู่ใน “บัญชี 600”  
.
บัญชี 600 คืออะไร

บัญชี 600 คือ บัญชีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อเก็บรักษาหุ้นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ที่ทำ IPO หรือเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีบัญชีนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ สามารถนำหลักทรัพย์มาฝากไว้ในบัญชีนี้ได้ เพียงแจ้งความประสงค์ในใบจองหุ้น ดังนั้น การได้รับหุ้นผ่านบัญชี 600 จะรวดเร็ว โดยเมื่อปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ทางบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ที่จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว โดยผู้ได้รับการจัดสรรจะได้รับหุ้นเข้าบัญชี 600 เช่นเดียวกับผู้ที่รับหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์
.
บัญชี 600 ดีอย่างไร

ข้อดีของบัญชี 600 คือ ผู้ลงทุนไม่ต้องมีบัญชีหลักทรัพย์ก็ซื้อหุ้นที่เสนอขายได้ และหุ้นจะถูกเก็บรักษาไว้กับ TSD จนกว่าเจ้าของจะทำธุรกรรม 

นอกจากนี้ ยังได้รับหุ้นรวดเร็วเทียบเท่ากับผู้ที่รับหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ซึ่งอาจล่าช้ากว่าที่คาดไว้ หรืออาจเกิดเหตุที่ทำให้ใบหุ้นชำรุดหรือสูญหาย ซึ่งการนำหุ้นเข้าบัญชี 600 จะไม่มีปัญหาเหล่านี้ 

อย่างไรก็ดี หากจะทำธุรกรรม เช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหรือขายหุ้นให้ผู้อื่น ก็สามารถดำเนินการผ่าน TSD หรือหากต้องการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถโอนหุ้นจากบัญชี 600 เข้าบัญชีหลักทรัพย์ที่นักลงทุนไปเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ได้เช่นกัน
.

ซื้อขายหุ้นที่ฝากใน บัญชี 600 ต้องทำอย่างไร

• กรณีต้องการนำไปขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ > ผู้ลงทุนต้องเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ แล้วมอบหมายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทำเรื่องโอนหุ้นจากบัญชี 600 เข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน เพราะการโอนหุ้นจากบัญชี 600 ต้องเข้าบัญชีหลักทรัพย์ในชื่อเดียวกันเท่านั้น และผู้ที่ต้องการขายหุ้นในวันแรกของการเปิดซื้อขายบนกระดาน (first day trading) ควรทำเรื่องโอนหุ้นจากบัญชี 600 เข้าบัญชีหลักทรัพย์ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการซื้อขาย

• กรณีตกลงขายหุ้นให้ผู้อื่นแบบเจาะจงนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ > เจ้าของหุ้นและผู้ซื้อต้องไปทำเรื่องโอนหุ้นที่ TSD เพื่อเปลี่ยนชื่อเจ้าของหุ้นในบัญชี 600 เป็นชื่อผู้ซื้อหรือเจ้าของใหม่
.
เดินหน้าสู่ scripless 100%

ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ผลักดัน “การรับหุ้นแบบ scripless 100%” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน ดังนั้น ผู้จองซื้อหุ้นจะมีทางเลือกรับหุ้นที่ได้รับจัดสรร 2 ทางเลือก ได้แก่ เข้าบัญชีหลักทรัพย์ และฝากไว้ที่บัญชี 600 

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับใบหุ้น ยังสามารถทำเรื่องขอใบหุ้นได้ที่ TSD หลังจากที่ได้รับจัดสรรหุ้นใน บัญชี 600 แล้ว
.
ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน และอ่านหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจถ่องแท้ เช่น การระดมทุนนั้นนำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ที่สำคัญ ควรตรวจสอบการระดมทุนนั้นว่าได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือไม่ โดยสามารถ​ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาต ผ่านแอปพลิเคชัน SEC Check First หรือเว็บไซต์ www.sec.or.th​ รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร 1207 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ https://www.sec.or.th/TH/Template3/Articles/2564/241164.pdf