ความผิด และ อัตราโทษ ตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

02 กันยายน 2565
อ่าน 4 นาทีตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ กำหนดความผิดไว้ 2 ลักษณะ ซึ่งมีการกำหนดอัตราโทษที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 
ความผิด : การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (Business Conduct) 
 • เช่น ความบกพร่องของระบบงาน การไม่ปฏิบัติตาม trading rules การเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า
  การส่งงบล่าช้า
 • อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 300,000 บาท และปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
  ให้ถูกต้อง (ตามมาตรา 67)

ความผิด : การกระทำอันไม่เป็นธรรม* (Unfair Trading Practices) ลักษณะความผิด
 1. บอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้คำรับรองข้อความอันเป็นเท็จ (มาตรา 40)
 2. วิเคราะห์หรือคาดการณ์โดยนำข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดใน
  สาระสำคัญ (มาตรา 41)
 3. ซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน (มาตรา 42)
 4. ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตัดหน้า (มาตรา 45)
 5. สร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 46)
 * มีระวางโทษอาญาและสามารถนำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้ได้

รู้จักมาตรการลงโทษทางแพ่ง 
 1. ค่าปรับทางแพ่ง
 • กรณีได้ผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ กำหนดค่าปรับทางแพ่งไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์
  แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
 • กรณีไม่สามารถคำนวณผลประโยชน์ได้ กำหนดค่าปรับทางแพ่งตั้งแต่ 500,000 - 2,000,000 บาท
   2. ชดใช้เงินเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำผิด*
   3. ห้ามเข้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี
   4. ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเวลา
       ไม่เกิน 10 ปี
   5. ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบให้ ก.ล.ต. 
หมายเหตุ : นำส่งกระทรวงการคลัง​
​​​​