"SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน" สร้างความเชื่อมั่นตลาดทุน

12 มีนาคม 2563
อ่าน 4 นาที
​เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563  คณะรัฐมนตรีได้ออกชุดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นมาตรการภาษี อาทิ ลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายเหลือ 1.5%  ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้เอสเอ็มอี สนับสนุนการจ้างงานโดยนายจ้างหักรายจ่ายได้ 3 เท่า คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้ส่งออกเร็วขึ้น สิทธิภาษีเงินบริจาคเพื่อแก้ปัญหา COVID-19

และในส่วนของตลาดทุนนั้น ได้ชูกองทุน SSF  หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนและตลาดทุน โดยกองทุน SSF ตามมาตรการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า
"กองทุนรวม SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน" โดยจะแยกออกจากกองทุน SSF ปกติ 

  ...กองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน มีจุดเด่นตรงที่...

- เป็นกองทุนรวม SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน มีนโยบายลงทุนใน "หลักทรัพย์จดทะเบียน" ไม่น้อยกว่า 65% ขึ้นไปของมูลค่ากองทุนรวม (NAV) ซึ่งการกำหนดให้ลงทุน "หลักทรัพย์จดทะเบียน" ทำให้กองทุนสามารถลงทุนได้กว้างขึ้นไม่ใช่เฉพาะหุ้นอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) , กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) , กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)  และกองทุนรวมที่อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ (ETF) และอื่น ๆ ที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ผู้ลงทุนใน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน สามารถนำเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินแยกออกต่างหากจาก SSF ปกติ โดยต้องลงทุนในกองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน ภายในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย. 2563 และต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ ซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับกองทุน SSF ปกติที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว​
                                                   __________________________
 
...FAQ คำถามที่พบบ่อย...

Q : หากสิ้นสุดระยะเวลา 3 เดือนไปแล้วจะหาลงทุน SSF ที่เน้นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้อีกหรือไม่
 
A :  ผู้ลงทุนต้องศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวม SSF ซึ่งจะมีให้เลือกหลากหลาย และอาจจะมีบางกองที่มีนโยบายที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยก็ได้ 

Q : จะลงทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน ไปด้วย และลงทุนใน SSF ปกติไปด้วยได้หรือไม่ มีผลกับการลดหย่อนภาษียังไง

A : ได้ ... สมมติว่า ในเดือน เม.ย. ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนใน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน ในเวลาเดียวกันเกิดสนใจจะลงทุน SSF ปกติที่มีนโยบายอื่นๆ ก็สามารถลงทุนได้เช่นกัน โดยการลดหย่อนภาษีจะแยกออกจากกัน แบ่งเป็นวงเงินลงทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 2 แสนบาท และวงเงินลงทุน SSF ปกติ ที่จะลดหย่อนภาษีรวมกับกองทุนเพื่อเกษียณประเภทอื่น ๆ แล้วไม่เกิน 5 แสนบาท 

*นั่นหมายความว่า ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในกองทุนรวม SSF ทั้ง 2 ประเภท และได้รับสิทธิทางภาษีทั้งคู่

Q : ไทม์ไลน์จะเป็นอย่างไร เริ่มลงทุนได้เมื่อไหร่

A : หลังจากที่ ครม. เห็นชอบไปแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักเกณฑ์รองรับ โดย ก.ล.ต. จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งและการจดทะเบียนกองทุนให้ บลจ. และพร้อมพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งกองทุน SSF ดังกล่าวแบบอัตโนมัติ (auto-approval) โดยเริ่มลงทุนได้ในวันที่ 1 เม.ย. 2563 

ตลาดทุนไทยเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตมาหลายครั้ง ทั้งต้มยำกุ้ง หรือแฮมเบอร์เกอร์ และผ่านพ้นมาได้ ซึ่งวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ ตลาดทุนไทยและประเทศไทยก็จะผ่านไปได้เช่นกัน​​