#บทความ ลักษณะแบบไหนใช่สินทรัพย์ดิจิทัล

09 พฤศจิกายน 2564
อ่าน 4 นาที

​​​


สินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีฟีเจอร์ที่แตกต่างกัน อีกทั้ง สินทรัพย์บางประเภทมีลักษณะคล้ายสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ในรายละเอียดอาจจะยังไม่เข้าข่าย ลองมาหาคำตอบกันว่า

 • คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล NFT คืออะไร 
 • Investment Token UtilityToken ไม่พร้อมใช้ Utility Token พร้อมใช้ ต่างกันอย่างไร
 • NFT แบบไหนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล แบบไหนไม่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล
 • หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเป็น digital file เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่
 • ผู้ประกอบธุรกิจ NFT marketplace ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ หรือไม่
.ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) แบ่งสินทรัพย์ดิจิทัลออกเป็น 2 ประเภท คือ คริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัล 
.​​คริปโทเคอร์เรนซี คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกสร้างบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล

.
โทเคนดิจิทัล คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือ (2) กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง โดยเหรียญโทเคนดิิจิทัล แบ่งเป็น3 ลักษณะ

 • Investment token - กำหนดสิทธิบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการ
 • Utility token ไม่พร้อมใช้ - กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ในอนาคต
 • Utility token พร้อมใช้ - กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถใช้ได้ทันที

​.
NFT - Non-Fungible Token คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือให้สิทธิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่สามารถใช้โทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้ (non-fungible) 

.
NFT ที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล - มีลักษณะเป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง จะเข้านิยามเป็น utility token ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล จึงอยู่ภายใต้การกำกับของ ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ (เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น)

.
NFT ที่ไม่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล - จะเป็น NFT ที่ไม่มีการกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง หรือใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล 
จะไม่เข้านิยามของสินทรัพย์ดิจิทัล การประกอบธุรกิจจะไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ 

.
หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเป็น digital file เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง หรืออื่นๆ ซึ่งหาก..
 • ไม่กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ
 • ไม่กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง
 • ไม่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล
จะไม่เข้านิยามของสินทรัพย์ดิจิทัล การประกอบธุรกิจจะไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ 

.
NFT marketplace - หากประกอบธุรกิจสำหรับ NFT ที่เข้าข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งตามข้อ 39/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กำหนดที่จะไม่คัดเลือก NFT มาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล​ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล NFT marketplace