สิ่งที่ต้องรู้เมื่อลงทุน

04 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​​สิ่งที่ต้องรู้เมื่อลงทุน Crowdfunding

1. SMEs/Startup เจ้าของธุรกิจ 
  • บริษัทเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ มีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน
  • มีโอกาสทดสอบโครงการธุรกิจในวงกว้าง
  • ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
  • ต้องระดมทุนด้วยการออกหุ้น หุ้นกู้ผ่าน Funding Portal
2. ผู้ลงทุน
  • มีโอกาสลงทุนในธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น
  • มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง vs ความเสี่ยงสูง
  • อาจมีสภาพคล่องน้อย ช่องทางเปลี่ยนมือมีจำกัด
  • ติดตามข้อมูลบริษัทผ่าน Funding Portal
*ก.ล.ต.มิได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนเสนอขาย
**ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง​


 

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง