ใครเป็นใครใน Equity Crowdfunding

04 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​​​ใครเป็นใครใน Equity Crowdfunding

1. Funding portal (FP) เป็นเว็บไซต์ตัวกลางที่ช่วยให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากประชาชนได้โดยตรง
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
  • ทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
  • มีระบบงานพร้อมจะให้บริการ
  • ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
หน้าที่หลักของ Funding portal
  • ศึกษาข้อมูลและสอบทานความมีตัวตนของ issuer (basic due diligence)
  • มีมาตรการให้ issuer เปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ทำให้เข้าใจผิด ทั้งระหว่างและหลังเสนอขาย
  • ให้ความรู้ผู้ลงทุน เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงในการลงทุน

2. SMEs/Startup เจ้าของธุรกิจ เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด (non-listed) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีการประกอบธุรกิจที่ชัดเจน มีโครงการที่ต้องการเงินทุน สามารถระดมทุนได้จาก
ผู้ลงทุนรายบุคคล : ไม่เกิน 20 ล้านบาท ใน 1 ปีแรก วงเงินรวมไม่เกิน 40 ล้านบาท (นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้)
ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล : ไม่จำกัดวงเงินในการระดมทุน
กิจการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และรายงานความคืบหน้าของโครงการ

3. ผู้ลงทุน แบ่งได้ 2 ประเภท
  • ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล หมายถึงผู้มีฐานะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน กองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust)  ธุรกิจที่จัดตั้งเพื่อร่วมลงทุน (Venture Capital) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ตัวกลาง (Funding Portal) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ โดยผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคลไม่จำกัดวงเงินการลงทุนสูงสุด
  • ​ผู้ลงทุนรายบุคคล หมายถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อน กำหนดจำนวนเงินลงทุนสูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 บริษัท และไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อ 1 ปี (นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้) โดยผู้ลงทุนรายบุคคลจะต้องทำ knowledge test ก่อนลงทุน  เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุน
4. ผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อ เป็นนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง และมีระบบเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อที่น่าเชื่อถือ เช่น escrow agent บล. บลจ. ที่มีระบบเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า เป็นต้น โดยการจองซื้อหุ้น/หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมักมีระยะเวลาประมาณ 1 – 3 เดือน จึงต้องมีผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อของผู้ลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และส่งมอบเงินให้กิจการที่ระดมทุน เมื่อระดมทุนได้ตามเป้าหมาย หรือคืนเงินแก่ผู้ลงทุนถ้าระดมทุนไม่สำเร็จ


 

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง