หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (structured note)

เป็นหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรต่างๆ แล้วแต่จะกำหนด เช่น ราคาหุ้น ดัชนีหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น โดยการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้ออกกำหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น หุ้นกู้อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับ SET Index กำหนดรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนไว้เป็น 3 กรณี คือกรณี SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% จะจ่ายคืนเงินต้นพร้อมผลตอบแทน 10% กรณี SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึง 10% จะจ่ายคืนเงินต้นพร้อมผลตอบแทน 7% แต่กรณีที่ SET Index ลดลงจะจ่ายคืนเงินต้นเต็มจำนวนแต่ไม่จ่ายผลตอบแทน

ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจในลักษณะและหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying asset) นั้นๆ ให้ดี เพื่อให้รู้ว่ามีปัจจัยใดที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาของ underlying นั้นก่อนตัดสินใจลงทุน
 

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง