การทำประกันกับการลดหย่อนภาษี

04 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาทีผู้เอาประกันสามารถนำเงินที่จ่ายค่าเบี้ยประกันในแต่ละปีไปหักลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยจะต้องเป็นประกันชีิวิตสัญญาหลักที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป (ประกันชีวิตสัญญาเพิ่มเติม กับประกันทรัพย์สิน ไม่สามารถนำไปลดหย่อนได้) นอกจากนี้ประกันชีวิตแบบบำนาญยังนำไปลดหย่อนเพิ่มเติมในส่วนของกองทุนเกษียณได้อีกด้วย
ข้อคิดเกี่ยวกับการทำประกัน
  • การเลือกประเภทของกรมธรรม์: ประกันแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ก่อนที่จะตัดสินใจเอาประกัน ควรศึกษาเงื่อนไขอย่างละเอียด และเลือกกรมธรรม์ให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณมากที่สุด
  • ทุนประกันและเบี้ยประกันที่เหมาะสม: หากทำประกันที่ให้ความคุ้มครองน้อยเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์ แต่ถ้ามากเกินไป เบี้ยประกันก็จะสูงจนเป็นภาระ หลักการโดยทั่วไปคือให้มีทุนประกันประมาณ 60 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน ส่วนค่าเบี้ยประกันไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ต่อเดือน 
  • การจ่ายเบี้ยประกัน: หากตัดสินใจเอาประกันแล้ว จะต้องมีวินัยในการจ่ายเบี้ยประกันตามเงื่อนไขทุกงวด การไม่จ่ายเพียงงวดเดียวสามารถทำให้สัญญาเป็นโมฆะได้
  • การเลือกตัวแทนและบริษัทประกัน: ควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  • ​หลักฐานกรมธรรม์: หลังจากทำประกันชีวิต ควรเก็บหลักฐานกรมธรรม์ให้เป็นระเบียบ และแจ้งผู้รับประโยชน์หรือคนในครอบครัวรับทราบ พร้อมเบอร์ติดต่อบริษัทประกัน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของครอบครัว


อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง