ประกันทรัพย์สิน

04 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

ผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยประกันเพื่อทำสัญญาคุ้มครองทรัพย์สินกับบริษัทประกัน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกัน ได้แก่


ประกันอัคคีภัย ให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน แบ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว เช่น บ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ กับทรัพย์สินของกิจการ เช่น โรงงาน อาคารสำนักงาน สต็อคสินค้า ฯลฯ จากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุต่างๆ

ประกันภัยรถยนต์ ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเกิดกับตัวรถ หรือร่างกายและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง