ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

03 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​​ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา กองทุนรวมจะเป็นหน่วยภาษี ดังนั้นรายได้หรือเงินได้ที่กองทุนรวมได้รับ ดอกเบี้ย ตราสารหนี้จะไม่ได้รับยกเว้นภาษี

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาศัยอยู่ภายในประเทศนั้น มีภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่ได้รับจาการลงทุนในกองทุนรวม ดังนี้

  • เงินปันผล ที่ได้รับจากกองทุนรวมต้องเสียภาษี (ยกเว้นเฉพาะได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่สามารถขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หากฐานภาษีต่ำกว่า 10%) 
  • กำไรส่วนเกินทุน ไม่ต้องเสียภาษี

อย่างไรก็ดี ในกรณีของกำไรส่วนเกินทุนของ RMF หรือ LTF ที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กรมสรรพากรกำหนด ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปี ​ 


​​
​​
คุณเหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวมหรือไม่?​
ลองตอบคำถามเหล่านี้ดู
o คุณอยากให้มืออาชีพบริหารเงินออม/เงินลงทุนแทน เนื่องจากคุณไม่ค่อยชำนาญเรื่องการลงทุน
o คุณอยากลงทุน แต่ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลการลงทุนอย่างใกล้ชิด
o คุณเข้าใจความเสี่ยงของกองทุนรวม และรู้ว่าแม้จะมีมืออาชีพมาจัดการให้ ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดไว้
o คุณมีเงินไม่มาก แต่อยากกระจายการลงทุนไปในทรัพย์สินที่หลากหลาย
o คุณอยากประหยัดภาษี​

หากตอบว่าใช่เป็นส่วนใหญ่ก็แสดงว่าคุณเหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวม ลองสำรวจและประเมินความพร้อมของตัวเองเพิ่มอีกนิดตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • สำรวจว่ามีเงินเพียงพอที่จะลงทุนหรือไม่ และไม่ควรกู้เงินมาลงทุน
  • รู้เป้าหมายในการลงทุนของตนเองชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการใช้เงิน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง รวมทั้งผลตอบแทนที่คาดหวัง เพื่อเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่สอดคล้องกับลักษณะของตนเอง เช่น หากรับความเสี่ยงไม่ได้มาก ยอมรับผลตอบแทนที่ไม่สูงมากแต่อาจสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก  และต้องการสภาพคล่องที่จะขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอดเวลาหากต้องการใช้เงิน ก็อาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ดี หากปัจจัยเหล่านี้มีความขัดแย้งกัน เช่น ต้องการได้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้นๆ แต่กลัวความเสี่ยงก็อาจจะทำให้ทางเลือกในการลงทุนของเราเป็นไปได้ยาก อาจต้องมีการปรับเป้าหมายและการยอมรับความเสี่ยงรวมทั้งผลตอบแทนที่คาดหวัง ให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกันด้วย
  • ทำการบ้านเพื่อดูว่ามี บลจ. รายไหนเสนอขายกองทุนรวมที่เราสนใจ และก่อนตัดสินใจลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของกองทุนรวมนั้นอย่างถ่องแท้ในทุกๆ ด้าน
  • เมื่อลงทุนแล้วต้องหมั่นติดตามการดำเนินงานของกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมออีกด้วย จะได้ปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์


 

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง