เมื่อติดกับดักหนี้

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

 

1. ห้ามก่อหนี้เพิ่มเด็ดขาด แล้วตั้งสติทบทวนหนี้ที่มีทั้งหมดว่า มีเท่าไหร่ เป็นหนี้ใครบ้าง เพื่อวางแผนในขั้นต่อไป 

2. ยุบรวมหนี้ให้เป็นก้อนเดียว ที่สถาบันการเงินแห่งเดียว หรือย้ายหนี้ดอกเบี้ยสูงไปหาดอกเบี้ยต่ำ เพื่อลดภาระ

3. เจรจาเจ้าหนี้ หากเป็นหนี้ในระบบเรื่องจะง่าย เพราะสถาบันการเงินพร้อมรับฟังและช่วยเหลือลูกหนี้ ขออย่าหนีหน้าหรือขาดการติดต่อ อาจทำให้ปัญหาบานปลาย และเสียประวัติเครดิตบูโร แนวทางการช่วยเหลือ อาทิ

  • ประนอมหนี้ เพื่อช่วยให้ลูกหนี้มีความสามารถที่จะชำระคืนมากขึ้น โดยผ่อนผันเงื่อนไขบางประการให้ เช่น ลดยอดหนี้ลงบางส่วน ขยายเวลาชำระหนี้ ลดค่างวดผ่อนชำระลง ลดดอกเบี้ย ฯลฯ
  • เปลี่ยนเจ้าหนี้ โอนย้ายหนี้สินทั้งหมดมายังที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าหรือเงื่อนไขดีกว่าจากสถาบันการเงินใหม่ เช่น มีระยะเวลาผ่อนนานกว่า
  • ตัดยอดหนี้ (Hair cut) คือ การที่เจ้าหนี้ยอมลดจำนวนหนี้สินทั้งหมด (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) เพื่อให้ลูกหนี้จ่ายทั้งหมดทีเดียวทั้งก้อน เช่น 70% ของยอดรวมหนี้สิน วิธีนี้มักจะใช้เวลาที่เจ้าหนี้มีค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้สูงหรือใช้เวลาติดตามหนี้มานาน

4. รับมือทวงหนี้ หากคุณผิดนัดชำระหนี้ ย่อมเป็นธรรมดาที่เจ้าหนี้จะต้องทวงเงิน ซึ่งจากกฎหมายติดตามทวงหนี้ได้ระบุขั้นตอนทวงหนี้ที่อย่างเหมาะสมผ่านทางโทรศัพท์และจดหมายแจ้งเตือน สถาบันการเงินส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ปัญหาอยู่ที่เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่มักทวงหนี้รุนแรง หากเจอการทวงหนี้ไม่เป็นธรรม รีบแจ้งตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง