คํานวณผลตอบแทนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์


เครื่องมือช่วยคํานวณผลตอบแทนจากประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าของผลตอบแทนจากการลงทุน
จํานวนเงินเอาประกันภัย
บาท
อายุกรมธรรม์
ปี
จํานวนปีที่จ่ายเบี้ยประกัน
ปี
เบี้ยประกันภัย
บาทต่อปี
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
%