คำนวณเงินลงทุนลดหย่อนภาษี

เครื่องมือคำนวณเงินลงทุนสูงสุดใน RMF เพื่อช่วยวางแผนการออมและรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในแต่ละปี
เงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี
บาท
เงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ระหว่างปี
บาท
เงินสะสมใน กบข. ระหว่างปี
บาท
ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
บาท
เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนระหว่างปี
บาท


คำนวณเงินลงทุนสูงสุดใน LTF เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี
บาท


คำนวณวันที่ขาย LTF ได้
ปีที่ซื้อ LTF