เสวนาออนไลน์ Fraud: Prevention and Detection

วันที่
20/01/2564 20/01/2564
เวลา
14:00 - 15.30 น.
สถานที่
FB Live เพจ @สำนักงาน กลต. และ @Thai Institute of Directors (IOD)

รายละเอียด
รับชมเสวนาออนไลน์ Fraud: Prevention and Detection

พบกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีและการเงินที่จะมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและถอดบทเรียนจากเคสตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นจริง เพื่อผู้ฟังสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที นำโดย

- คุณประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ ก.ล.ต. และประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)​

- คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ หุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด 

- คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับบัญชี สำนักงาน ก.ล.ต. 

 ดำเนินรายการ โดย คุณสินิดา เพชรวีระกุล 

📌 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

🎥 ผ่านทาง FB Live เพจ @สำนักงาน กลต. และ @Thai Institute of Directors (IOD) ​