SEC News

ข่าวสารจาก ก.ล.ต.

หมายถึง ข่าวเตือนภัยเกี่ยวกับการลงทุน
จัดเรียงตาม
หัวข้อข่าว
วันที่
เพิ่ม “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่
15/08/2565
รับฟังความเห็นปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการธุรกรรม Repo
11/08/2565
สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน
03/08/2565
ให้ Zipmex แจ้งลูกค้าทราบความคืบหน้าการพิจารณา Moratorium
30/07/2565
ให้ Zipmex ชี้แจงกรณียื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์
28/07/2565
สั่งบิทคับแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB ภายใน 4 ส.ค. 65
27/07/2565
รับฟังความเห็นปรับปรุงคุณสมบัติกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการและองค์ประกอบกรรมการของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
26/07/2565
ก.ล.ต. จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งข้อมูลผลกระทบ Zipmex
25/07/2565
<< < 1 2 3 4 5 6 7  ... > >> 

​​​