One Report

23 กันยายน 2564
อ่าน 4 นาที

​One Report คืออะไร?

ในปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน นำส่งข้อมูลรายงานทางการเงินในรูปแบบของรายงาน 56-1 One Report แทนการจัดส่งรายงาน 2 ฉบับ แบบเดิม ซึ่งได้แก่ 56-1 และแบบรายงาน 56-2 อำนวยความสะดวกและลดภาระการจัดทำรายงานให้แก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนได้อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภายใต้รายงานเพียงฉบับเดียว ที่เรียกว่า One Report นั่นเอง

นอกเหนือจากข้อมูลรายงานของบริษัทจดทะเบียน ที่มีเนื้อหาสาระสำคัญที่ครบถ้วน ไม่แพ้แบบรายงาน 56-1 แบบเดิมแล้ว ยังมีอีกหัวข้อหนึ่งที่มีความสำคัญใน One Report นอกจากผู้ลงทุนทั่วโลก และ stakeholder ที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสำคัญไม่แพ้รายงานการเงินอื่น ๆ คือ รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามหลัก ESG หรือ  Environment, Social, and Governance เนื่องจากจะแสดงถึงการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และผู้คน ให้เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมใน 4 หัวข้อ คือ

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงออกในด้านการให้ความสำคัญกับหลัก ESG ของบริษัท โดยบริษัทจะแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ผ่านการประกาศนโยบายระดับองค์กรที่สะท้อนความชัดเจนด้านการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมประเด็นของสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการหรือ ESG รวมถึงกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงาน

2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ในส่วนนี้ บริษัทจะชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนการทำกิจกรรมทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งในสายงานการผลิตและสายงานอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบหรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ หรือไม่ อย่างไร ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในด้านของการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจตลอดจนแผนบริหารจัดการ

3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม บริษัทจะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในด้านของสิ่งแวดล้อม อาทิ การบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิงและการใช้น้ำ มาตรการในควบคุมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมาตรการในการกำจัดขยะ มลพิษของเสีย

4. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การปฏิบัติต่อแรงงานโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ลงทุน คู่ค้า ตลอดจน stakeholder ที่เกี่ยวข้อง จะได้ประโยชน์จากข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจที่สะท้อนถึงมูลค่ากิจการ ทั้งมูลค่าที่เป็นตัวเงิน เช่น การลดต้นทุน โอกาส และการลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานของธุรกิจ และมูลค่าที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น การที่พนักงาน คนในชุมชน และสังคมมีความสุข

นอกเหนือจากหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับ ESG ยังได้ถูกนำไปแทรกไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ใน One Report อีกด้วย ทั้งโครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท การบริหารจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทจะเห็นได้ว่าเรื่องของความยั่งยืนนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในทุก ๆ หัวข้อที่มีการเปิดเผยอยู่ใน One Report

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างมีพลังจะเกิดขึ้นได้ จากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะช่วยกันทำให้โลกของเราดีขึ้น และพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ One Report ได้ที่ https://www.sec.or.th/onereport